Van de rector


Dit is het eerste leerlingenbulletin. We gaan dat van tijd tot tijd gebruiken om jullie rechtstreeks op de hoogte te brengen van nieuws of ontwikkelingen binnen school. Vorige week hebben wij jullie ouders in drie avonden op de drie locaties op de hoogte gebracht van de toekomst van de school en andere ontwikkelingen in de regio. We hebben dit gedaan aan de hand van een presentatie. Hieronder de belangrijkste punten met daarbij de conclusies en als bijlagen een aantal dia’s uit de presentatie.

Ons onderwijs is aan het veranderen. Onze missie ‘Paspoort voor de toekomst’ en ons motto ‘ontwikkel, onderzoek, onderneem!’ is daarbij richtinggevend. Het is steeds minder zeker hoe de wereld er over een aantal jaren uitziet. We duiden dat aan met de term ‘Education for an unknown future.’ Er zijn grote verschuivingen op de arbeidsmarkt, waardoor er beroepen verdwijnen en nieuwe bij komen. Jullie zullen je  in de toekomst steeds vaker moeten om- of bijscholen. Wij bereiden jullie daarom voor met meer aandacht voor samenwerking en zelfreflectie in een steeds meer digitale leeromgeving. Daarbij vinden we nabijheid in en om de school heel belangrijk. Wij leggen vanuit de school veel verbindingen naar buiten om onze missie handen en voeten te geven.

De afgelopen jaren zagen we dat de vergrijzing, ontgroening en krimp leidde tot een daling in de leerlingenaantallen binnen het primair onderwijs. Dat gebeurt nu ook in het voortgezet onderwijs. Deze daling is in onze regio sterker dan daarbuiten. Op basis van de laatste bevolkingsprognose daalt het aantal leerlingen op onze school van 2.100 nu naar zo’n 1.400 in 2030. Over 5 jaar hebben we volgens de huidige prognose 300 leerlingen minder dan nu.

Minder leerlingen betekent minder lessen en groepen en minder personeel. Dit jaar hebben we helaas afscheid moeten nemen van een flinke groep personeelsleden. Dat houdt de komende jaren gelijke tred met de daling van het aantal leerlingen. De eerste jaren wordt voor personeel een plek gezocht op een van de andere scholen van de Alliantie VO. Over 4-5 jaar haalt de pensioengolf de daling in en zullen we weer vaker nieuw personeel aantrekken. Met gebouwen ligt dat iets lastiger.

Ongeveer 20% van de financiën die we per leerling krijgen, is bestemd voor facilitaire zaken en onderhoud. Een gebouw dat heb je of dat heb je niet. Je kunt er niet stukje bij beetje afscheid van nemen. Daarbij dreigt het gevaar dat we steeds minder geld beschikbaar hebben en dat gebouwen noodgedwongen verloederen. Dat kan natuurlijk niet. Daarom hebben we voor een andere oplossing gekozen. We gaan de komende jaren nauw samenwerking met onze belangrijkste partners: het primair onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Daarmee laten we de onderwijsontwikkelingen samenvallen met gevolgen van de krimp.

Op 1 augustus 2016 start het vernieuwde vmbo. Onze school kiest voor onderwijs door doen en ervaren. Leerlingen vmbo basis en kader krijgen dan al vanaf de brugklas praktijkles in de praktijklokalen; niet uit een boekje maar met je handen. Daarom willen we die leerlingen graag bijeen brengen in één gebouw. Daarmee wordt het gebouw aan de Mr. Van Coothstraat 34 onze nieuwe vmbo-locatie. Elke leerweg wordt gehuisvest in een eigen gedeelte. Middenin komt het vmbo-hart waar elke leerling terecht kan en leerlingen elkaar ontmoeten.

Met deze herinrichting komen alle leerlingen havo, atheneum en gymnasium in Druten in het gebouw aan de Klepperheide. Deze locatie heet ingaande 1 augustus 2017 dan ook  ‘Lyceum Druten’. Het zal de eerste jaren veel meer leerlingen huisvesten dan nu. We gaan daar het gebouw op aanpassen, waarbij het mogelijk is dat een klein aantal lessen de eerste jaren aan de Mr. Van Coothstraat wordt gegeven. Daarmee nemen we in Druten afscheid van het juniorcollege. Dat zal even wennen zijn, maar het past bij de onderwijsontwikkelingen. Het onderwijsresultaat en de doorlopende leerlijnen zijn de afgelopen jaren steeds beter geworden. Als onderbouw en bovenbouw in één gebouw zitten met een eigen organisatie en cultuur wordt dat nog veel beter.

Ook in Beneden-Leeuwen komt er een herinrichting. Het bestuur voor basisonderwijs (SPOM) gaat achter de locatie een Integraal Kind Centrum (IKC) bouwen, waar de huidige basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer worden gehuisvest, samen met een peuterspeelzaal en kinderdagopvang. Om kosten te besparen wordt dit IKC tegen onze locatie aangebouwd, verbonden door een mooie glazen gang, zodat ook het basisonderwijs gebruik kan maken van onze ruime aula. Het gebouw wordt gebouwd rekening houdende met de krimp. De eerste jaren zullen enkele basisschoolklassen gehuisvest worden in het juniorcollege, zodat dit weer helemaal gevuld is. Ook daarmee wordt geld bespaard. Er worden daarbij door de gemeente twee praktijklokalen gerealiseerd voor gezamenlijk gebruik. In de toekomst kan ook het Regionaal Activiteiten Centrum Maas en Waal (RAC) daar gebruik van maken.

In Beneden-Leeuwen wordt het juniorcollege dus gehandhaafd. Dat is de beste aanpak op die plek en op deze schaalgrootte. De onderwijsontwikkelingen lopen parallel met die in Druten, dus de aansluiting wordt ten minste even goed als in de huidige situatie.

Door de onderwijskundige en regionale ontwikkelingen samen te laten vallen, blijven de locaties in Beneden-Leeuwen en aan de Klepperheide goed gevuld en wordt de groeiende leegstand de eerste jaren van krimp geconcentreerd in het gebouw aan de Mr. Van Coothstraat. Er zijn verschillende initiatieven om hier andere activiteiten te ontwikkelen. Zo is er de mogelijkheid er het boekenfonds voor de Alliantie Voortgezet Onderwijs als geheel te huisvesten: de leermiddelen van zeven scholen met in totaal 11.000 leerlingen. Daarnaast heeft ROC Rivor aangegeven dat zij een aantal lessen graag in de regio zouden willen verzorgen. Daar is na de herinrichting zeker plek voor en het geeft verbindingen met de regio en de toekomst van onze leerlingen. Zo kunnen we alle drie de locaties levensvatbaar houden.

In de bijlagen vindt je nog wat informatie over de planning en het tijdpad. Er zijn twee werkgroepen aan het werk om de locaties goed in te richten. We denken dat rond de voorjaarvakantie af te ronden en voor de zomer het definitieve besluit te nemen. We hebben de ouders al een aantal schetsen laten zien. Die ontbreken in de bijlagen. Er werden door ouders vooral informatieve vragen gesteld, meestal praktisch van aard. Dat ging o.a. over de pauzes, het aantal leerlingen per locatie, de rust in de gebouwen en de beschikbare ruimte. De meeste vragen konden we naar tevredenheid beantwoorden waarbij een van de ouders opmerkte dat er kennelijk  goed over alles wordt nagedacht. Dat is ook zo. Duidelijk was dat leerlingen en ouders wel willen weten waar ze voor kiezen. Er moet voldoende ruimte zijn in Druten en Beneden-Leeuwen. Als alles volgens plan verloopt is dat ook geen probleem. Loopt het anders, dan gaan we in gesprek.

We houden jullie de komende tijd op de hoogte van de verdere ontwikkelingen. Mocht je naar aanleiding van deze informatie vragen of opmerkingen hebben, loop dan gerust even binnen bij je afdelingsleider of een van de directieleden.

Met vriendelijke groet,

L.R. van Drongelen
rector