Onze manieren

Overal waar mensen met elkaar omgaan, zijn afspraken over de wijze waarop je dat doet. Dat geldt voor “thuis”, voor de sportclub en dat geldt ook voor school. In overleg met leerlingen, ouders en medewerkers is binnen het Pax Christi College een aantal afspraken gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Op het Pax Christi College gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om. Dat betekent dat er in alle opzichten respect is voor elkaar. Iedereen is zich ervan bewust dat we met elkaar moeten zorgen voor een goede sfeer op school, dat geldt voor leerlingen en docenten. We maken afspraken en daaraan mogen we elkaar houden. 

Om te benadrukken dat pesten absoluut uit den boze is, geldt er binnen de school een pestprotocol. Uitgangspunt is dat pesten verboden is. Zaken als pesten en discriminatie horen niet thuis op onze school. Dat betekent niet alleen dat je daar zelf niet aan meedoet, maar dat ook van je wordt verwacht dat je aan de bel trekt bij de mentor als je ziet dat iemand om welke reden dan ook wordt gepest. 

De huisregels van het Pax Christi College zijn opgesteld in overleg met de leerlingen en de medewerkers van onze school. We hebben er daarbij voor gekozen om geen ellenlange lijst met regels en voorschriften op te stellen. Omdat het toch wel handig is om in ieder geval een paar afspraken duidelijk op papier te hebben, zetten we hier de belangrijkste op een rijtje.

 

Onze manieren nog even op een rijtje:

 • Te laat?

Naar de conciërges voor een briefje!

 • Niet in de les?

Docenten geven het absentenbriefje af bij mevrouw Coenders, leerlingencoördinator.

 • Verlof? 

Gele briefje persoonlijk afgeven aan mevrouw Coenders. Niet neerleggen en weggaan.

 • Later op school na verlof?

Eerst naar de conciërge voor een aftekenbriefje en dat briefje inleveren bij mevrouw Coenders.

 • Ziek?

Ouder belt op voordat de lessen starten.

 • Ziek op school?

Aan het eind van de les melden bij mevrouw Coenders. Zij bepaalt of je naar huis moet of dat we het nog even aanzien.

 • Lesuitval? Kijk ook tussendoor.

           Bij lesopvang door meneer Mol direct naar lokaal met boeken!   

Geen opvang? Ga naar de aula of vraag toestemming om te werken op het leerplein.

Het rooster wordt niet aangepast door de afdelingsleider.

 • Uit de les gestuurd?

Altijd melden bij mevrouw Coenders.

 • Proefwerk gemist?

Inhalen op maandag of donderdag 8e uur

 • Mobiel gebruiken?

Overal behalve in het lokaal!Mobiel niet zichtbaar en hoorbaar.

 • Spullen?

In je kluisje, ook je jas!

 • Vragen?

Stel ze gewoon aan je mentor of een andere medewerker.

 

Dagelijkse gang van zaken VMBO bovenbouw schooliaar 2016/2017

Te laat:

 • De leerlingen die te laat zijn melden zich bij de conciërges. Met een briefje hebben zij toegang tot de les.
 • Bij 3x te laat spreekt de conciërge een corveetaak met de leerling af en neemt de mentorcontact met u op. ( zie verder Verzuimprotocol) 

Absent:

 •                Elke les wordt een absentenbriefje door de docent ingevuld.   Absent zonder geldige reden = nakomen.

Verlof:

 • Geel verlofbriefje. Met dit verlofbriefje wordt vooraf verlof aangevraagd. Bijzonder verlof moet via een brief naar de afdelingsleider.
 • Zonder verlofbriefje  en toestemming wordt geen verlof verstrekt. Vermeld s.v.p. uw mobiele telefoonnummer op het briefje voor evt. controle of navraag.
 • Bij terugkomst van verlof moet de leerling zich melden bij mevr. Coenders, de leerlingencoördinator, voor het aftekenen van het briefje van de conciërge.

Ziekmelding:

 • Telefonisch door ouders/verzorgers bij mevr. Coenders voor aanvang van de lessen. Bij afwezigheid vanaf 5 dagen stuurt de leerlingencoördinator een signaalmail naar de mentor. Hij/zij neemt contact op om met de leerling.
 • Ziekmelden tijdens een lesdag gaat altijd via de leerlingencoördinator aan het einde van een les. De ouders moeten toestemming geven.

Roosterwijzigingen:

 • Leerlingen moeten bij lesuitval op school blijven. Zij mogen het schoolterrein niet verlaten.
 • De onderwijsassistent dhr. Mol vangt lessen op.
 • Het rooster wordt niet ingedikt. Behalve evt. uitval le uur als dat de dag van te voren bekend is en evt. het 7e/8e/9e uur.

Lesverwijdering:

 • De leerling wordt verwijderd bij ernstig storend gedrag of verbaal geweld.
 • De leerling meldt zich bij de leerlingencoördinator en vult het verwijderformulier in.
 • Leerling en docent bespreken de verwijdering aan het eind van de les. De docent bepaalt de strafmaat. 

Inhalen proefwerken:

 • Leerlingen moeten gebruik maken van het vast inhaalmoment op maandag het 9e uur. 

Mobieltjes:

 • Mobieltjes mogen niet zichtbaar en niet hoorbaar zijn in alle lokalen en op het leerplein.