Medezeggenschapsraad (MR) van het Pax Christi College.

Op deze pagina vindt u naast algemene informatie over de MR, ook een keuzemenu met verwijzingen naar specifieke informatie over o.a. de MR notulen en het MR activiteitenplan.

Waarom een MR ?

De rijksoverheid heeft bij wet bepaald dat de belangen van leerlingen, ouders en personeel van een school vertegenwoordigd worden door een Medezeggenschapsraad. De MR bestaat daarom uit een leerling-, ouder- en personeelsgeleding. Volgens de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) mogen leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden meepraten en meebeslissen over de voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag (het bestuur) of de directie van de school. De MR mag over alle zaken spreken die de school aangaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de vrijwillige ouderbijdrage, de vaststelling van de schoolgids, een wijziging van de lessentabel of reorganisatie van de onderwijsstructuur. Om haar werk naar behoren uit te kunnen oefenen heeft de MR van de wetgever een aantal taken en bevoegdheden gekregen.

Wat zijn de taken en bevoegdheden van de MR ?

Het is de primaire taak van de MR voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag of de directie te toetsen op wettigheid, redelijkheid, haalbaarheid en op consistentie met de doelstellingen die de school zich heeft gesteld. Daarnaast spreekt het MR reglement in artikel 17 over de taak van de MR om naar vermogen zaken als openheid, onderling overleg en gelijke behandeling in de school te bevorderen én te waken voor discriminatie. De MR voorziet voorgenomen besluiten van het bevoegd gezag of de directie van instemming of advies. Om deze taak naar behoren uit te oefenen heeft de MR een aantal bevoegdheden, welke in de WMS en het MR reglement zijn vastgelegd. Het betreft het informatierecht, het initiatiefrecht, het adviesrecht en het instemmingsrecht. Bij bepaalde onderwerpen is het advies- of instemmingsrecht voorbehouden aan een afzonderlijke  geleding. Zo heeft de personeelsgeleding bijvoorbeeld instemmingbevoegdheid bij de vaststelling of wijziging van het taakbeleid voor docenten en dienen ouders en leerlingen in te stemmen met de vaststelling van de schoolgids.

Wilt u meedenken en meepraten ?

De MR vindt contact met haar achterban (leerlingen, ouders/verzorgers en personeelsleden) belangrijk! Volgens de wet (WMS) dient de MR haar achterban te informeren over én te raadplegen bij belangrijke en/of gevoelige onderwerpen die met het bevoegd gezag (het bestuur) of de directie van de school worden besproken. Het informeren van de achterban gebeurt door de digitale verspreiding van de MR notulen (distrimail) en de MR berichten in de ouder- en personeelsbulletins. Het raadplegen van leerlingen, ouders en personeelsleden gebeurt o.a. door het uitzetten van enquêtes en polls. Uw mening telt! De MR zal in dergelijke gevallen haar achterban via de distrimail en de bulletins oproepen aan een enquête/poll deel te nemen. Natuurlijk hoopt de MR daarbij op voldoende deelnemers, zodat de uitkomsten representatief zijn. U kunt ook op een andere manier van u laten horen. U kunt de secretaris van de MR vragen een bepaald onderwerp op de agenda van de MR vergadering te plaatsen. Nadat u het verzoek heeft ingediend (zie contact in het keuzemenu) zal de secretaris u benaderen om de gang van zaken door te spreken. Ook is het mogelijk gebruik te maken van de spreektijd tijdens de openbare MR vergadering om bepaalde zaken onder de aandacht van de raad te brengen. Informatie over schoolkosten en onderwijstijd voor leerlingen en ouders vindt u in deze flyer.