Activiteitenplan 2018-2019 van de Medezeggenschapsraad (MR) van het Pax Christi College.

Met het activiteitenplan verstrekt de raad het bevoegd gezag/de directie een overzicht van de bijeenkomsten, onderwerpen en werkzaamheden die voor dit schooljaar gepland staan. Daarnaast geeft de raad in dit document aan welke faciliteiten noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de diverse activiteiten en de taakvervulling van haar leden (Wet Medezeggenschap op Scholen, artikel 28). 

Dit activiteitenplan is ook bestemd voor onze achterban. Leerlingen, ouders en medewerkers vinden in dit document o.a. informatie over de werkwijze, verkiezingen en de speerpunten van de MR. In het activiteitenplan 2018/2019 is tevens het MR jaarverslag van 2016/2017 opgenomen.

Download het activiteitenplan 2018-2019