Klachten & Suggesties

Waar mensen met elkaar samenwerken, kan het soms botsen. Het kan gebeuren dat een leerling, een ouder of een personeelslid zich nadelig voelt bejegend. Veruit de meeste klachten gaan over de dagelijkse gang van zaken op school en worden in eerste instantie in goed overleg tussen betrokkenen opgelost! Een gesprek met de mentor of de afdelingsleider  is meestal genoeg om de lucht te klaren. In een enkel geval komen de partijen er niet uit en dan is een gesprek met de locatiedirecteur of de rector mogelijk. Mocht zelfs dan de klacht nog niet afdoende zijn afgehandeld, dan is er de  Algemene klachtenregeling Alliantie VO. Daarnaast is er een klachtenfolder waar in begrijpelijke taal wordt uitgelegd hoe de klachtenprocedure werkt. Om de klachtenregelingen goed toe te kunnen passen is er ook nog een route voor ouders en leerlingen bij klachten.

reglement van de Klachtencommissie.

Klachtenregeling

De regeling garandeert dat we de klacht zorgvuldig behandelen. Dat is niet alleen in het belang van de betrokkenen, maar ook in het belang van de school. Wij streven op onze school naar een veilig schoolklimaat. De signalen die we via klachten ontvangen kunnen ons helpen het onderwijs en de goede gang van zaken te verbeteren.

Interne – en externe contactpersonen

Leerlingen en ouders kunnen voor klachten in eerste instantie terecht bij de interne contactpersonen. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om contact op te nemen met de externe contactpersonen.

 

Bovenschoolse reglement Klachtencommissie

Bovenschoolse reglement Klachtencommissie

Suggesties

Heeft u suggesties of vragen stuur een e-mail naar info@paxchristicollege.nl