Schoolregels

 

Begin van de dag
Je komt binnen via de leerlingeningang. Pas na het belsignaal ga je naar je leslokaal.

Te laat
Als je te laat bent, meld je je bij de conciërge (of leerling-coördinator juniorcollege).

Mobiele telefoon
Binnen het schoolgebouw is het gebruik van je mobiele telefoon toegestaan in de aula. Tijdens de lessen staat de telefoon op stil en is uit het zicht.

Huiswerk
Afspraak is dat je je huiswerk altijd af hebt. Als je een goede reden hebt waarom je je huiswerk niet hebt gemaakt, lever je voor het begin van de les een briefje van je ouders in met daarop die reden.

Uit de les gestuurd
Als je uit de les wordt gestuurd door een docent, ben je verplicht je te melden bij de leerlingencoördinator. Daar vul je het formulier “lesverwijdering” in.

Pauzes
Tijdens de pauzes verblijf je in de aula of op het schoolplein.

Eten en drinken
Alleen in de pauzeruimtes mag je eten en drinken. Afval gooi je in de afvalbakken.

Roken, alcohol, drugs en wapens
Roken, alcohol, drugs en wapens zijn op school verboden.

Kleding
In de schoolgebouwen heb je geen jassen aan of petten en mutsen op. Alleen om religieuze redenen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Strafbare feiten
Indien je een strafbaar feit pleegt in de zin van de wet (bijvoorbeeld wapenbezit, vandalisme, drugs) wordt altijd de politie ingeschakeld.

Kluisjes- en tassencontrole
De schoolleiding heeft te allen tijde het recht om een kluisjes- en tassencontrole uit te voeren. Controle vindt altijd plaats met minimaal twee personen.
Op gezette tijden wordt deze controle in samenwerking met de politie uitgevoerd.

Veiligheid
Naast het “je veilig voelen” op school, heeft veiligheid ook te maken met de manier waarop de gang van zaken en de procedures rond calamiteiten zijn geregeld. Voor alle locaties is er een calamiteitenplan. Voor calamiteiten is een BedrijfsHulpVerleningsplan opgesteld. Dit plan omschrijft de organisatie van de hulpverlening aan leerlingen, personeel en anderen binnen de verschillende locaties. Tijdens de introductie van de leerlingen wordt aandacht besteed aan het calamiteitenplan. Gedurende het schooljaar vinden bovendien ontruimingsoefeningen plaats.

Calamiteiten
Iedere school kan geconfronteerd worden met ernstige calamiteiten waarbij leerlingen en medewerkers betrokken zijn. Om enigszins voorbereid te zijn op dergelijke vreselijke gebeurtenissen, heeft het Pax Christi College een draaiboek opgesteld. Hierin staat nauwkeurig omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij gaat het onder meer om zaken als het informeren van leerlingen, medewerkers en ouders en het inschakelen van slachtofferhulp.