Van de rector

 

 

Geld voor techniek

Woensdagmiddag 23 mei was er een bijeenkomst in Arnhem van het Techniekpact en de Provincie Gelderland. Deze was vooral bedoeld voor de uitwisseling en kennisname van de verschillende projecten die er lopen rondom techniek. Zowel de landelijke overheid als de Provincie Gelderland maken zich sterk voor techniek. Er is een groot en groeiend tekort aan technici. Doekle Terpstra zei daarover: ‘‘Techniek is het voertuig waarmee in de toekomst veel maatschappelijke problemen moeten worden opgelost.’ Daarom wil het onderwijs zich de komende jaren zich inzetten voor techniek. Er was ook belangstelling voor de ontdekplekken in de TechLokalen in Nijmegen, Wijchen en Maas en Waal. 

Een vertegenwoordiger van het ministerie van OC&W lichtte toe hoe het nieuwe kabinet vanaf de zomer 100 miljoen euro extra in gaat zetten voor techniek op school. Allereerst gaat dat naar de scholen zoals Pax, die binnen de sector vmbo de profielen produceren, installeren en energie (PIE) en bouwen, wonen en interieur (BWI) aanbieden. Het overgrote deel van het geld wordt verdeeld op basis van goede plannen die vmbo-scholen samen maken met het mbo, het regionale bedrijfsleven en lokale overheden. ‘We stellen structureel 100 miljoen euro per jaar beschikbaar voor een dekkend aanbod en versterking van de kwaliteit van het techniekonderwijs op het vmbo.’ 

Wij zitten vanuit het directieoverleg vmbo-mbo Nijmegen e.o. al een half jaar met elkaar om tafel om die plannen gestalte te geven. In het Technovium Nijmegen werken ROC Nijmegen en de HAN samen op het gebied van techniek. Het junior technovium is daar onderdeel van. De TechLokalen zijn naar voorbeeld van het junior technovium ingericht, maar hebben deze wat betreft innovatieve techniek ingehaald. Maas en Waal loopt daar duidelijk in voorop. In de loop van dit kalenderjaar hopen wij samen een plan in te dienen waarbij er vooral geld wordt vrijgemaakt voor de ontwikkeling van keuzedelen op het gebied van innovatieve techniek, thematisch zo dicht mogelijk bij levensechte situaties. Dat gaan we doen met een grote groep docenten techniek. 

Vorige maand is contact gelegd met ROC Rivor en het Platform Techniek Rivierenland. Wij zitten er geografisch een beetje tussenin en eten graag van twee walletjes mee. Een van de onderwerpen die onze belangstelling heeft, is het project Smart Building. 

Ten slotte werd deze week bekend dat de Van der Brugghenstichting onze aanvraag voor subsidie voor de inrichting van de beide praktijklokalen in Beneden-Leeuwen van
€ 40.000 heeft toegekend. We gaan binnenkort al over tot aanschaf, zodat we het al in Druten kunnen gebruiken. We maken in Druten meer ruimte, zodat de ontdekplekken techniek kunnen blijven staan en het lokaal niet voor andere doeleinden wordt gebruikt. Als de lokalen in Beneden-Leeuwen - als onderdeel van het IKC - volgend jaar april klaar zijn, komen alle spullen van het TechLokaal in de Strang ook naar Pax en zijn alle lokalen volledig ingericht.