Onze manieren


Overal waar mensen met elkaar omgaan, zijn afspraken over de wijze waarop je dat doet. Dat geldt voor “thuis”, voor de sportclub en dat geldt ook voor school. In overleg met leerlingen, ouders en medewerkers is binnen het Pax Christi College een aantal afspraken gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Op het Pax Christi College gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om. Dat betekent dat er in alle opzichten respect is voor elkaar. Iedereen is zich ervan bewust dat we met elkaar moeten zorgen voor een goede sfeer op school, dat geldt voor leerlingen en docenten. Onze afspraken zijn vastgelegd in de Pax Christi College Gedragscode. Daarin staat hoe leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan en wat de school verwacht van haar leerlingen en medewerkers.

Om te benadrukken dat pesten absoluut uit den boze is, geldt er binnen de school een pestprotocol. Uitgangspunt is dat pesten verboden is. Zaken als pesten en discriminatie horen niet thuis op onze school. Dat betekent niet alleen dat je daar zelf niet aan meedoet, maar dat ook van je wordt verwacht dat je aan de bel trekt bij de mentor als je ziet dat iemand om welke reden dan ook wordt gepest. 

 

Huisregels havo|vwo

In het hele gebouw

1 Geen petten/hoofddeksels.

In klaslokaal

1 Niet eten en drinken.
2 Geen kauwgum/snoep.
3 Tassen op de grond
Bij punt 1, 2, of 3: Als een leerling deze regels niet naleeft, kan een docent na storende herhaling als maatregel opleggen dat een leerling een uur moet nakomen in de blarenklas* om strafwerk te maken.

4   Telefoon op stil en uit zicht, tenzij nodig voor de les.
5   Oortjes uit zicht, tenzij nodig voor de les.

Bij punt 4 of 5:  Als een leerling deze regels niet naleeft, kan een docent de apparatuur in beslag nemen.
- De eerste keer krijgt de leerling de betreffende apparatuur terug om 16.00 uur van de leerlingcoördinator, ongeacht hoe laat de leerling uit is.
- De tweede keer kan de leerling de betreffende apparatuur de volgende dag om 16.00 uur ophalen bij de leerlingcoördinator, ongeacht hoe laat de leerling uit is.
- Na de derde keer kan de apparatuur twee dagen later om 16.00 uur opgehaald worden.
- Na de vierde keer volgt een maatwerksanctie.

6   Boeken/studiematerialen in kluisje op het moment dat de les begint?
In dit geval dient de leerling de boeken op te halen met daarbij een ‘te laat briefje’. Dit te laat briefje telt mee met het aantal keren dat een leerling te laat is.

7   Boeken/schriften/agenda/noodzakelijke spullen vergeten?
Na storende herhaling kan de docent als maatregel opleggen dat een leerling een uur moet nakomen in de blarenklas* om strafwerk te maken.

8   Huiswerk/strafwerk niet af?
Na  storende herhaling kan de docent de leerling aanmelden voor het blarenuur* om het achterstallige werk in orde te maken.

9   SO/proefwerk gemist
De leerling maakt met de docent een afspraak wanneer het werk ingehaald moet worden. De twee vaste centrale inhaalmomenten zijn  woensdag het 8e
en 9e uur en vrijdag het 8e en 9e uur. Als een leerling een gemaakte inhaalafspraak niet nakomt, vervalt het recht om een nieuwe afspraak te maken. De leerling dient het gemiste werk dan te maken op het veegmoment. Dit is een door de schoolleiding vastgesteld moment kort voor het einde van een trimester.

10   Lesverwijdering
Als een leerling de werksfeer blijft verstoren, kan een docent de leerling uit de les verwijderen. Als een leerling verwijderd wordt, neemt hij zijn spullen mee en dient hij bij de leerling-coördinator een uitstuurformulier te halen. Dit vult de leerling in in de mediatheek en daar werkt hij vervolgens verder aan het betreffende vak. Kort voor het einde van de les meldt de leerling zich met het formulier bij de betreffende docent die vervolgens besluit welke sanctie opgelegd wordt.

Bij de derde lesverwijdering krijgt de leerling niet alleen een sanctie van de vakdocent maar ook van de afdelingsleider. Deze hanteert de volgende standaard-maatregelen:
- Bij de derde lesverwijdering krijgt de leerling drie dagen een vierkant rooster (= van 8.15 uur tot 16.00 uur aanwezig op school).
- Bij de vierde lesverwijdering krijgt de leerling vier dagen een vierkant rooster.
- Bij de vijfde lesverwijdering krijgt de leerling vijf dagen een vierkant rooster.
- Bij de zesde lesverwijdering wordt de leerling één dag extern geschorst, inclusief melding bij leerplicht.
Ouders worden steeds via e-mail geïnformeerd.

 In de gangen

1  Niet eten/drinken, geen kauwgum/snoep.
2  Telefoon: niet bellen, wel agendafunctie en kijken hoe laat het is.
3  Oortjes toegestaan.

Een leerling die bij storende herhaling deze regels niet naleeft, krijgt van de afdelingsleider een passende sanctie.

In de aula, in de hal bij de kluisjes en op het schoolplein

1  Bellen mag.
2  Afval moet gedeponeerd worden in de daarvoor bestemde bakken op tafel/afvalbakken.
3  Tijdens de pauzes mogen de leerlingen niet tussen of achter de kluisjes verblijven. Even iets uit je
    kluisje halen mag wel.
4  Kluissleutel vergeten? Conciërges maken alleen het eigen kluisje van een leerling open na overlegging van een briefje van de afdelingsleider of de leerlingcoördinator.

Een leerling die bij storende herhaling deze regels niet naleeft, krijgt van de afdelingsleider een passende sanctie.

*Blarenklas
De blarenklas (wie zijn billen brandt…) is op maandag- of dinsdagmiddag van 16.00-16.50 uur. De leerling dient zich dan om 16.00 uur te melden in de mediatheek om strafwerk te maken.

Als een docent een leerling naar de blarenklas verwijst, kiezen docent en leerling in overleg een datum. De docent vult vervolgens een standaardformulier in en de leerling ondertekent dit formulier. Door te tekenen geeft de leerling aan dat hij zich bewust is van de gemaakte afspraak en dat hij een afspraak heeft gemaakt die hij kan nakomen (en dus niet opeens verhinderd is).

Ouders worden via e-mail geïnformeerd dat hun zoon/dochter naar de blarenklas moet en dus later thuis is.

Als een leerling voor de derde keer naar de blarenklas is verwezen, neemt de afdelingsleider contact op met thuis om gezamenlijk te bekijken hoe we kunnen realiseren dat de leerling voortaan zijn werk in orde heeft en dus niet meer naar de blarenklas hoeft.