Pax Junior verbindt........

De kracht van Pax junior is dat de lijntjes kort zijn. Als ‘kernteam Pax junior’hebben we oog en oor voor onze leerlingen.Daarmee creëren we een sfeer,die zowel voor de leerlingen als het perso-neel belangrijk is om je op school thuis te voelen en om tot bloei te komen.
Ons onderwijs met o.a.talentlessen en extra activiteiten biedt kansen aan de leerlingen om hun grenzen op velerlei gebieden te verleggen. Daarmee bereiden we onze leerlingen voor op het vervolgonderwijs en een plek in de maatschappij. De samenwerking met het basisonderwijs binnen het nieuwe Integraal Kindcentrum (IKC) biedt ons nieuwe kansen om ons onderwijs nog sterker en aantrekkelijker te maken.
Graag tot ziens op Pax junior!

Rob van de Wiel Afdelingsleider Pax junior

 

Ondersteuning pax junior

De mentor
De mentor is voor de leerling de belangrijkste per-soon op school.Hij/zij speelt een centrale rol bij de begeleiding van zijn/haar mentorleerlingen. Bij de mentor kunnen de leerlingen terecht met alle vragen op onderwijsgebied,maar ook op het persoonlijke vlak.De mentor is ook de contactper-
soon voor de ouders/verzorgers,de docenten en de
schoolleiding.
 

De leerlingbegeleider
De leerlingbegeleider ondersteunt de mentor in zijn taak.Hij/zij onderhoudt tevens contact met de afdelingsleider en zorgcoördinator;hij/zij kan advies inwinnen bij schoolinterne ondersteuners zoals schoolmaatschappelijk werk en de jeugd-arts/schoolverpleegkundige.

Leerlingbegeleider Pax Junior Dhr.M.Broens

 

Hulp bij leerachterstanden


Op het Pax Christi College werken speciaal opge-leide docenten (remedial teachers) die leerlingen kunnen helpen achterstanden op leergebied weg te werken.Leerachterstanden kunnen blijken uit bijvoorbeeld testuitslagen of docenten merken op dat leerlingen een achterstand hebben.Deze leer-lingen krijgen hulp aangeboden.De remedial tea-chers helpen ook leerlingen die moeite hebben het
schoolwerk te structureren.