Onze manieren


Overal waar mensen met elkaar omgaan, zijn afspraken over de wijze waarop je dat doet. Dat geldt voor “thuis”, voor de sportclub en dat geldt ook voor school. In overleg met leerlingen, ouders en medewerkers is binnen het Pax Christi College een aantal afspraken gemaakt over de wijze waarop we met elkaar omgaan. Op het Pax Christi College gaan we op een respectvolle wijze met elkaar om. Dat betekent dat er in alle opzichten respect is voor elkaar. Iedereen is zich ervan bewust dat we met elkaar moeten zorgen voor een goede sfeer op school, dat geldt voor leerlingen en docenten. We maken afspraken en daaraan mogen we elkaar houden. Onze afspraken zijn vastgelegd in de Pax Christi College Gedragscode en de Pax Christi College Huisregels (zie hieronder). Daarin staat hoe leerlingen en medewerkers met elkaar omgaan en wat de school verwacht van haar leerlingen en medewerkers.

Pestprotocol

Om te benadrukken dat pesten absoluut uit den boze is, geldt er binnen de school een pestprotocol. Uitgangspunt is dat pesten verboden is. Zaken als pesten en discriminatie horen niet thuis op onze school. Dat betekent niet alleen dat je daar zelf niet aan meedoet, maar dat ook van je wordt verwacht dat je aan de bel trekt bij de mentor als je ziet dat iemand om welke reden dan ook wordt gepest. In het protocol wordt beschreven hoe pesten voorkomen kan worden. Als het onverhoopt toch voorkomt, gelden er afspraken over ondersteuning aan de gepeste en sancties tegen de pesters.

De huisregels van het Pax Christi College zijn opgesteld in overleg met de leerlingen en de medewerkers van onze school. We hebben er daarbij voor gekozen om geen ellenlange lijst met regels en voorschriften op te stellen. Omdat het toch wel handig is om in ieder geval een paar afspraken duidelijk op papier te hebben, zetten we hier de belangrijkste op een rijtje.

 

Begin van de dag
Je komt binnen via de leerlingeningang. Pas na het belsignaal ga je naar je leslokaal.

Te laat
Als je te laat bent, meld je je bij de leerlingcoördinator

Mobiele telefoon
Binnen het schoolgebouw is het gebruik van je mobiele telefoon toegestaan in de aula. Tijdens de lessen staat de telefoon op stil en is uit het zicht.

Huiswerk
Afspraak is dat je je huiswerk altijd af hebt. Als je een goede reden hebt waarom je je huiswerk niet hebt gemaakt, lever je voor het begin van de les een briefje van je ouders in met daarop die reden.

Uit de les gestuurd
Als je uit de les wordt gestuurd door een docent, ben je verplicht je te melden bij de leerlingencoördinator. Daar vul je het formulier “lesverwijdering” in.

Pauzes
Tijdens de pauzes verblijf je in de aula of op het schoolplein.

Eten en drinken
Alleen in de pauzeruimtes mag je eten en drinken. Afval gooi je in de afvalbakken.

Roken, alcohol, drugs en wapens
Roken, alcohol, drugs en wapens zijn op school verboden.

Kleding
In de schoolgebouwen heb je geen jassen aan of petten en mutsen op. Alleen om religieuze redenen kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Strafbare feiten
Indien je een strafbaar feit pleegt in de zin van de wet (bijvoorbeeld wapenbezit, vandalisme, drugs) wordt altijd de politie ingeschakeld.

Kluisjes- en tassencontrole
De schoolleiding heeft te allen tijde het recht om een kluisjes- en tassencontrole uit te voeren. Controle vindt altijd plaats met minimaal twee personen.
Op gezette tijden wordt deze controle in samenwerking met de politie uitgevoerd.

Veiligheid
Naast het “je veilig voelen” op school, heeft veiligheid ook te maken met de manier waarop de gang van zaken en de procedures rond calamiteiten zijn geregeld. Voor alle locaties is er een calamiteitenplan. Voor calamiteiten is een BedrijfsHulpVerleningsplan opgesteld. Dit plan omschrijft de organisatie van de hulpverlening aan leerlingen, personeel en anderen binnen de verschillende locaties. Tijdens de introductie van de leerlingen wordt aandacht besteed aan het calamiteitenplan. Gedurende het schooljaar vinden bovendien ontruimingsoefeningen plaats.

Calamiteiten
Iedere school kan geconfronteerd worden met ernstige calamiteiten waarbij leerlingen en medewerkers betrokken zijn. Om enigszins voorbereid te zijn op dergelijke vreselijke gebeurtenissen, heeft het Pax Christi College een draaiboek opgesteld. Hierin staat nauwkeurig omschreven wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarbij gaat het onder meer om zaken als het informeren van leerlingen, medewerkers en ouders en het inschakelen van slachtofferhulp.