Absentie & verlof

Leerplicht, ziekte en verzuim

In Nederland geldt een leerplicht. Dat betekent dat uw zoon of dochter alleen maar thuis kan blijven, als daar goede redenen voor zijn. Die redenen zijn vastgelegd in artikel 11 van de Leerplichtwet. We zetten ze hieronder kort op een rij.

Als uw kind ziek is
Als je echt ziek bent, kun je niet naar school. Zo eenvoudig is het. Het is wél belangrijk dat u uw kind dan ziekmeldt bij ons. Hebben we geen ziekmelding ontvangen? Dan zien we de afwezigheid van uw zoon of dochter als ongeoorloofd verzuim.

Is uw kind vaker of langere tijd ziek? Dan komt zijn of haar onderwijs in gevaar. Samen met u doen we er alles aan om dit te voorkomen. We gaan met u in overleg over het verzuim en schakelen als dat nodig is de jeugdarts of de leerplichtambtenaar in. Samen kijken we wat nodig is om uw kind weer naar school te laten gaan.

Als uw kind meedoet aan een religieuze feestdag
Moet uw kind volgens het geloof of een levensovertuiging meedoen aan een feestdag? Bijvoorbeeld aan Chinees Nieuwjaar, het Offerfeest of het Suikerfeest? Dan kan hij of zij hiervoor één dag thuisblijven van school. Voorwaarde is wel dat dit écht niet op een andere dag kan. En dat u het uiterlijk twee dagen van tevoren aangeeft. Reisdagen naar het buitenland gelden niet als een religieuze reden. En carnaval is geen religieuze verplichting.

Als u vanwege uw beroep vrij heeft buiten de vakanties
Kunt u echt alleen buiten de schoolvakanties vrij zijn, vanwege uw beroep? Dan kan uw zoon of dochter maximaal tien dagen in het schooljaar met u op vakantie. Dit kan vanáf de derde week na de zomervakantie. De eerste twee weken moet uw kind gewoon op school zijn. Ook dit verlof vraagt u vooraf aan en we volgen daarin de overheidsregels.

Als er andere belangrijke omstandigheden zijn
Uw kind kan vrijstelling van de leerplicht krijgen als daar zogenoemde ‘gewichtige omstandigheden’ voor zijn. Dit zijn omstandigheden die u niet kunt veranderen, zoals een verhuizing, of een huwelijk, ernstige ziekte of overlijden van naaste familie. U vraagt het verlof zo vroeg mogelijk aan bij ons. Vakantie in het laagseizoen, een huwelijksjubileum, het bezoeken van familie in het buitenland, of het maken van een wereldreis zijn geen gewichtige omstandigheid. 

Het verzuimprotocol

Vanaf 1 april 2018 is een regionaal protocol van kracht met als doel om verzuim en voortijdig schoolverlaten te bestrijden, het verzuimbeleid van de scholen te versterken en het handhavingsbeleid van de gemeenten te verbeteren. In dit protocol zijn afspraken vastgelegd die voortvloeien uit de geldende wet- en regelgeving en de afpraken om schoolverzuim te voorkomen. Het protocol bevat afspraken betreffende de in- en uitschrijvingen van een leerling, wat er precies onder verzuim wordt verstaan, hoe verzuim gemeld wordt en wie welke verantwoordelijkheid draagt en de rol van de leerplichtambtenaar hierin. 

Algemene informatie jeugdarts en leerplichtambtenaar

Klik hier voor de flyer over de jeugdarts en leerplichtambtenaar.