Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en meldplicht zedendelicten

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die werken  met kinderen en volwassnen een meldcode moeten hebben en medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Het doel van de meldcode is professionals te helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezindlid thuis mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt. Er is een meldplicht voor alle medewerkers die het vermoeden hebben van, of informatie krijgen over, een mogelijk zedendlict door een medewrker van de school jegens een minderjarige leerling. Zij hebben de plicht dit onmiddelijk door te geven aan het bevoegd gezag.